دستگاه کنترل تردد zk

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی مدل SC 700-T