دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا

دستگاه حضور و غیاب MB20

دستگاه کنترل تردد زدکا

دستگاه کنترل تردد مدل F22