دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace100