دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد UF600