درباره شرکت ZK در ایران

بنیان گذاران کمپانی از ســال 1998 تلاش و تحقیق در
راستای توسعه الگوریتم های شناسایی بایومتریک را
آغاز نموده و تا امروز نیز ایــن راه ادامه یافته است. در
ابتدا این تکنولوژی در راستای ایجاد امنیت برای اماکن
مختلف به کار می رفت، امـا امـروزه کاربردهای بسیار
گسترده ای بـرای یافته ها و محصولات کمپانی وجـود
دارد. سیستم های حـضـور و غـیاب، کنترل دسترسی
پارکینگ، احراز هویت و غیره از این دست می باشند.
دستگاه حضور و غیاب ZKTeco
شرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZKشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZK

استخدام

استخدام دانشگاهیان

ما به دنبال نیروهای شجاع، نوآور و اهل چالش در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم.

استخدام و همکار با شرکت ZK

استخدام متخصصین

ما به دنبال محک زدن استعداد ها و یافتن متخصصینی با روح خلاق و نوآور هستیم.

استخدام و همکار با شرکت ZK
دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | دستگیرهای هوشمند | گیت های رود و خروج