دستگاه های کنترل تردد و دستگاه های کنترل دسترسی
دستگاه حضور و غیاب P160
۱۴۰۲-۱۲-۰۳/توسط admin
دستگاه کنترل تردد zk
دستگاه حضور و غیاب زدکاتکو مدل uFace202
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی
دستگاه کنترل تردد ZKTeco مدل F18
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی
دستگاه کنترل دسترسی زدکا مدل TF1700
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست
دستگاه حضور و غیاب ZKTeco مدل PFace202
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
اکسس کنترل زدکا
دستگاه کنترل تردد مدل F19
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه کنترل تردد زدکا
دستگاه کنترل تردد مدل F22
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
کنترل پنل دسترسی زدکی
دستگاه کنترل پنل دسترسی InBio460
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا
دستگاه حضور و غیاب MB20
۱۳۹۹-۱۱-۳۰/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace100
۱۴۰۰-۰۲-۰۹/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد UF600
۱۴۰۰-۰۲-۱۱/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی زدکاتکو مدل SC 700-T
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه کنترل تردد ارزان X6
دستگاه کنترل تردد X6
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
سنسور اثرانگشت زدکا
سنسور اثرانگشت FR1200
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace60
۱۴۰۲-۰۴-۲۴/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی ZKTeco مدل SpeedFace-V3L
۱۴۰۲-۰۵-۲۹/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی کارتی ZKTeco مدل SA40
۱۴۰۲-۰۵-۰۷/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | دستگیرهای هوشمند | گیت های رود و خروج