دستگاه های کنترل تردد و دستگاه های کنترل دسترسی
دستگاه حضور و غیاب P160
۱۴۰۲-۱۲-۰۳/توسط admin
دستگاه کنترل تردد zk
دستگاه حضور و غیاب زدکاتکو مدل uFace202
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی
دستگاه کنترل تردد ZKTeco مدل F18
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی
دستگاه کنترل دسترسی زدکا مدل TF1700
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست
دستگاه حضور و غیاب ZKTeco مدل PFace202
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
اکسس کنترل زدکا
دستگاه کنترل تردد مدل F19
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه کنترل تردد زدکا
دستگاه کنترل تردد مدل F22
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
کنترل پنل دسترسی زدکی
دستگاه کنترل پنل دسترسی InBio460
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا
دستگاه حضور و غیاب MB20
۱۳۹۹-۱۱-۳۰/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace100
۱۴۰۰-۰۲-۰۹/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد UF600
۱۴۰۰-۰۲-۱۱/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی زدکاتکو مدل SC 700-T
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه کنترل تردد ارزان X6
دستگاه کنترل تردد X6
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
گیت کنترل تردد زدکا
گیت کنترل تردد مدل TS2000
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
گیت کنترل دسترسی مترویی زدکا
گیت کنترل دسترسی مدل TS1000
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگیره اثرانگشتی زدکا
دستگیره اثر انگشتی مدل L7000U
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگیره هوشمند کارتی
دستگیره کارتی مدل LH4000
۱۳۹۷-۰۶-۱۱/توسط admin
دستگیره هتلی کارتی
دستگیره کارتی مدل LH5000
۱۳۹۷-۰۶-۱۱/توسط admin
دستگیره هوشمند اثر انگشتی
دستگیره اثر انگشتی مدل ML10D
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگیره هوشمند اثر انگشتی
دستگیره اثر انگشتی مدل PL10
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگیره هوشمند حرفه ای | اثر انگشتی
دستگیره اثر انگشتی مدل L4000
۱۳۹۷-۰۶-۱۱/توسط admin
دستگیره هوشمند حرفه ای | اثر انگشتی
دستگیره اثر انگشتی مدل L5000
۱۳۹۷-۰۶-۱۱/توسط admin
دستگیره اثرانگشتی زدکا
دستگیره اثر انگشتی مدل TL100
۱۳۹۷-۰۶-۱۱/توسط admin
سنسور اثرانگشت زدکا
سنسور اثرانگشت FR1200
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace60
۱۴۰۲-۰۴-۲۴/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی ZKTeco مدل SpeedFace-V3L
۱۴۰۲-۰۵-۲۹/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی کارتی ZKTeco مدل SA40
۱۴۰۲-۰۵-۰۷/توسط admin
گیت کنترل دسترسی zk
گیت ورود و خروج مدل TS2100
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | دستگیرهای هوشمند | گیت های رود و خروج