دستگاه حضور و غیاب P160
۱۴۰۲-۱۲-۰۳/توسط admin
دستگاه کنترل تردد zk
دستگاه حضور و غیاب زدکاتکو مدل uFace202
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی
دستگاه کنترل تردد ZKTeco مدل F18
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی
دستگاه کنترل دسترسی زدکا مدل TF1700
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست
دستگاه حضور و غیاب ZKTeco مدل PFace202
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه کنترل تردد زدکا
دستگاه کنترل تردد مدل F22
۱۳۹۹-۱۱-۲۵/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا
دستگاه حضور و غیاب MB20
۱۳۹۹-۱۱-۳۰/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace100
۱۴۰۰-۰۲-۰۹/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد UF600
۱۴۰۰-۰۲-۱۱/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب MB20plus
۱۴۰۲-۰۸-۲۹/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب MB20Pro
۱۴۰۲-۰۸-۲۹/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب BK100pro
۱۴۰۲-۰۹-۰۴/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب بی سیم
دستگاه حضور و غیاب زدکاتکو مدل UA300
۱۳۹۷-۰۶-۰۶/توسط admin
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی زدکاتکو مدل SC 700-T
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
دستگاه حضور و غیاب ZK مدل KF160
۱۳۹۷-۰۶-۰۷/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب زدکا
دستگاه حضور و غیاب زدکاتکو مدل UA400
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زدکا
دستگاه حضور و غیاب ZKTeco مدل UF100
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حصور و غیاب ارزان
دستگاه حضور و غیاب زدکاتکو K14
۱۳۹۷-۰۶-۱۰/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace60
۱۴۰۲-۰۴-۲۴/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی ZKTeco مدل SpeedFace-V3L
۱۴۰۲-۰۵-۲۹/توسط admin
دستگاه حضور و غیاب | دستگاه کنترل تردد | دستگیرهای هوشمند | گیت های رود و خروج