دسته محصولات حضور و غیاب سایت ZKTecoIran

دستگاه کنترل تردد zk

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی کارتی SC 700-T