دسته محصولات دستگاه حضور و غیاب – تشخیص کف دست سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202