دسته محصولات دستگاه حضور و غیاب – تشخیص چهره سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد UF600

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace100

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا

دستگاه حضور و غیاب MB20

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زدکا

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت مدل UF100

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202

دستگاه کنترل تردد zk

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202