دسته محصولات حضور و غیاب سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا

دستگاه حضور و غیاب MB20

دستگاه کنترل تردد زدکا

دستگاه کنترل تردد مدل F22

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زدکا

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت مدل UF100

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل دسترسی مدل TF1700

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل تردد مدل F18

دستگاه کنترل تردد zk

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202