دسته محصولات حضور و غیاب سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت مدل UF100

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل دسترسی مدل TF1700

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل تردد مدل F18

دستگاه حضور و غیاب با فناوری تشخیص چهره مدل uFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی مدل SC 700-T