دسته محصولات دستگاه کنترل دسترسی سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کنترل تردد UF600

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک zkteco مدل xFace100

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زد کا

دستگاه حضور و غیاب MB20

دستگاه کنترل تردد زدکا

دستگاه کنترل تردد مدل F22