دسته محصولات دستگاه کنترل دسترسی – دستگاه کنترل تردد سایت ZKTecoIran

دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و کف دست مدل PFace202

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل دسترسی مدل TF1700

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی

دستگاه کنترل تردد مدل F18

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی مدل SC 700-T